Persondatapolitik

Beskyttelse af data

Databeskyttelse har høj prioritet hos J. Jensen, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine persondata behandles og beskyttes.

 

Dataansvarlig

J. Jensen driver virksomhed inden for bl.a nedrivning, miljøsanering, byggepladsdrift, vognmandsvirksomhed, affaldshåndtering mv., og de primære aktiviteter sker gennem selskaberne:

 

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge
Selskabets CVR-nr.: 26818583

 

J. Jensen Materieludlejning A/S
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge
Selskabets CVR-nr.: 26747279

benævnes herefter J. Jensen.

 

J. Jensen er dataansvarlig og udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eventuelle henvendelser vedrørende persondata og databeskyttelse kan rettes til:

dpo@j-jensen.com

 

Hvordan indsamler J. Jensen personoplysninger?

J. Jensen indsamler personoplysninger på følgende måder:

Når du forespørger på og/eller bestiller en eller flere af J. Jensens serviceydelser.

Via browser cookies på vores hjemmeside.

Hvis du vælger at abonnere på J. Jensen’s nyhedsbreve.

Via sociale medier og offentlige registre.

I visse tilfælde via personer der handler på dine vegne.

I visse tilfælde via videoovervågning på vores pladser.

I visse tilfælde via flådeoptimeringsudstyr i vores firmabiler.

 

Vores indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning.

 

Hvilke informationer indsamler J. Jensen?

J. Jensen kan bl.a. indsamle følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.

Ved erhvervskunder indhentes oplysninger om virksomheden og relevante kontaktpersoner hos denne.

Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Browserinformationer.

 

I visse tilfælde indsamler J. Jensen også personoplysninger af følsom karakter, fx oplysninger om race/etnicitet, straffeattest og biometriske oplysninger, hvilket dog primært sker i forbindelse med ansættelsesforhold.

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

J. Jensen indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der er udgangspunktet i relationen mellem parterne, og som beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Formålet med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af nedenstående:

Behandling af dine forespørgsler og/eller bestillinger vedrørende J. Jensen’s serviceydelser.

Administration i forbindelse med din relation til J. Jensen.

Opfyldelse af lovkrav.

 

Det juridiske grundlag for behandlingen

Nedenfor beskrives de juridiske grundlag, hvorpå J. Jensen baserer behandlingen af dine personoplysninger.

 

J. Jensen kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan fx være i forbindelse med tilbudsgivning, samarbejdsaftaler, ansættelsesforhold eller lignende.

 

Ligeledes kan J. Jensen behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale. Behandlingen kan i visse tilfælde også finde sted for at J. Jensen kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

 

I visse tilfælde vil J. Jensen modtage personoplysninger fra en tredjepart, eksempelvis i forbindelse med brug af en rådgiver eller underentreprenør. I disse tilfælde er rådgiveren eller underentreprenøren pålagt at informere de involverede parter om J. Jensen’s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

 

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

 

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som J. Jensen behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som J. Jensen har registreret om dig.

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som J. Jensen har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter J. Jensen alle oplysninger, som J. Jensen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset J. Jensen’s behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til J. Jensen, og som J. Jensen behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt.

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af J. Jensen’s formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

 

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre J. Jensen efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?  

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan kontakte virksomheden på telefon +45 48 25 35 35 eller på dpo@j-jensen.com

 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder skal du kontakte os som beskrevet ovenfor, hvorefter vi fremsender de registrerede oplysninger enten via e-mail eller såfremt det er fortrolige data, kan de afhentes som kopi på vores virksomhedsadresse eller udveksles på anden sikker måde.

 

Svartiden og eller behandlingstiden for udlevering af oplysninger kan være op til 30 dage. I særlige tilfælde op til 3 måneder. Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal J. Jensen være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles.

 

Du kan også kontakte J. Jensen på dpo@j-jensen.com, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

J. Jensen kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

Hvis du ansøger om en stilling hos J. Jensen

Hvis du søger om ansættelse hos J. Jensen behandler vi de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, information om ansøgers uddannelsesmæssige baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. Yderligere kan J. Jensen i forbindelse med en ansættelsesproces bede om kopi af straffeattest og/eller indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Til begge formål indhentes samtykke fra ansøgeren.

 

Hvis du bliver ansat i J. Jensen gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. J. Jensen indhenter i den forbindelse samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

 

J. Jensen kan i få tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det sker ifølge en domstolsafgørelse eller øvrig gældende lovgivning.

 

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som J. Jensen behandler om dig i forbindelse med ansøgning om en stilling, kan du rette henvendelse til J. Jensen via e-mail: dpo@j-jensen.com eller via telefon +45 48 25 35 35.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres forsvarligt i EU.

 

Dine personoplysninger beskyttes af J. Jensen og virksomheden har etableret interne regler om datasikkerhed, som bl.a. indeholder procedurer og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

J. Jensen har definerede procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata. J. Jensen kontrollerer den faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

 

For at sikre sig mod tab af data, har J. Jensen etableret en fast og rutinemæssige back up af vores IT- og datalagringssystemer. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der involverer dine personlige oplysninger, vil J. Jensen underrette dig i henhold til gældende lovgivning.

 

Dine oplysninger kan blive delt inden for J. Jensen’s egen virksomhedsorganisation. Der udveksles ikke persondata med andre virksomheder, ud over de i regnskabs- og skattelovgivningen fastsatte regler.

 

J. Jensen sletter dine personoplysninger, når J. Jensen efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til J. Jensen’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

 

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge

 

J. Jensen Materieludlejning A/S
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge

E-mailadresse: dpo@j-jensen.com

 

Hvis du mener, at J. Jensen behandler dine persondata på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på ovenstående adresse. Tilsvarende har du mulighed for at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk .